Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten en/of hardware en/of software

Laatst bijgewerkt: 19/06/2020

Deze overeenkomst is tussen Eezee (BeOpen IT NV), Sint Godardusstraat 36, 1730 Asse, Belgium, Ondernemingsnummer BE0686.704.768  en u (“Klant”).

9.1. Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze Overeenkomst zouden worden verwerkt. De Klant verbindt zich ertoe de Dienstverlener en Uitvoerder geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst, behoudens wanneer de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk zou zijn zonder dergelijke toegang. De Klant verbindt zich er in een dergelijk geval toe enkel toegang te verlenen tot die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor de Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat de Klant optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en de Opdrachtnemer als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze Overeenkomst verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Alle kosten gerelateerd aan en/of voortvloeiend uit de toepassing en/of implementatie van de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens komen uitsluitend ten laste van de Klant. 

9.2. De Klant verklaart dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden overgemaakt aan de Opdrachtnemer en de Klant garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.