Laatst bijgewerkt: 07/12/2017

Deze overeenkomst is tussen BeOpen IT NV, Sint Godardusstraat 36, 1730 Asse, Belgium, VAT BE0686.704.768  en u (“Klant”).

De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst, zal uitsluitend de Ondernemingsrechtbank te Oost Vlaanderen, afdeling Dendermonde, bevoegd zijn. Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan 6 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering of indien de Klant binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan BeOpen niet in kennis heeft gesteld.
Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen.
BeOpen kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers. Het inschakelen van een onderaannemer zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van BeOpen en zal geen bijkomende kosten voor de Klant met zich meebrengen.
BeOpen en de Klant stellen elk een vertegenwoordiger aan, zoals opgenomen in de Specifieke Voorwaarden. Deze vertegenwoordigers zullen op regelmatige tijdstippen vergaderen teneinde een planning op te stellen en de uitvoering van de Overeenkomst op te volgen.
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in.
In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, zullen de Specifieke Voorwaarden voorrang hebben.
BeOpen voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen BeOpen en de Klant, noch tussen de Klant en de Uitvoerders waarop BeOpen een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding.
Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag BEOPEN deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email.
Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.