Algemene Voorwaarden - Consultancy

Laatst bijgewerkt: 12/05/2020

Deze overeenkomst is tussen Eezee (BeOpen IT NV), Sint Godardusstraat 36, 1730 Asse, Belgium, Ondernemingsnummer BE0686.704.768  en u (“Klant”).

Eezee zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt.

Vermits Eezee in het kader van deze Overeenkomst activiteiten verricht die een onderdeel uitmaken van specifieke projecten van de Klant, rust de verantwoordelijkheid m.b.t. deze projecten volledig bij de Klant.

Voor de toepassing van dit artikel wordt met Eezee gelijkgesteld 1) elke vennootschap die een verbonden vennootschap is in de zin van art. 11 W.Venn. of een andere vennootschap van de groep en 2) elke werknemer of zelfstandige die door Eezee of een gelijkgestelde vennootschap wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de diensten.

De aansprakelijkheid die Eezee kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

Eezee zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd door de specifieke activiteiten van Eezee zoals bepaald in deze Overeenkomst echter tot maximum het laagste van volgende bedragen, nl. hetzij het bedrag door de Klant verschuldigd voor de specifieke dienstverlening, hetzij een bedrag van 5.000 EUR, en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag

Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:

  • de vergoeding door  Eezee  voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal, cliënteel en dergelijke;

  • schade veroorzaakt door de fout van de Klant;

  • de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf;

  • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst;

  • alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

Ingeval de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant Eezee vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door Eezee geleverde diensten. 

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval Eezee werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.