General Terms - Services

Last Updated: 07/12/2017

This agreement is between BeOpen NV, Veldkant 33A, 2550 Kontich, Belgium, VAT BE0664.613.118  and You (“Customer”).

Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, kent BeOpen de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten.
Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, ...), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld. 

Partijen en hun werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden.

Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij

De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 1 jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

 • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;

 • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;

 • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;

 • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;

 • de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

BeOpen mag tevens de Klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam, merk van de klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR activiteiten. 
Voor de uitvoering van deze Overeenkomst doet BeOpen een beroep op de Uitvoerder.
De Klant zal BeOpen alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen betreffende de opdracht ter beschikking stellen.
De Klant verbindt zich er toe om tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende de periode van één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst geen enkele vorm van samenwerking aan te gaan met de Uitvoerder, dit op straffe van een boete ten bedrage van het 180 keer het dagtarief van de Uitvoerder zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden .
Indien beide Partijen het wenselijk of noodzakelijk achten, kunnen zij, in onderling overleg, hetzij tijdelijk hetzij definitief, een andere Uitvoerder met de uitvoering van de Overeenkomst belasten .

Indien de Uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet; de naam van de Klant in diskrediet brengt; of de Diensten niet (langer) uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de Klant het recht om aan BeOpen te vragen de Uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de Klant niet van haar verplichting om de reeds door de Uitvoerder verrichte Diensten te vergoeden.

Indien BeOpen het eens is met de vervanging van de Uitvoerder, verbindt zij zich ertoe om zo snel mogelijk de vervanger ter beschikking te stellen van de Klant. Indien BeOpen binnen de een termijn van twee weken geen gekwalificeerde vervanger ter beschikking kan stellen, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen.

Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren van de Overeenkomst wijzigen, zal de Klant BeOpen vergoeden voor de bijscholing van de Uitvoerder. Indien de Klant zelf een opleiding verschaft aan de Uitvoerder, dan vallen de kosten voor deze opleiding ten laste van de Klant behoudens andersluidend beding in de Specifieke Voorwaarden .
BeOpen zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten tijdig meedelen aan de Klant. 
De Klant verbindt zich ertoe een vergoeding te betalen gelijk aan het aantal gepresteerde (uren) dagen, vermenigvuldigd met de in de Specifieke Voorwaarden overeengekomen tarieven. Deze vergoedingen zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden zijn deze vergoedingen inclusief verplaatsingstijden en/of kosten.
De tarieven kunnen jaarlijks op de verjaardag van de overeenkomst door BEOPEN aangepast worden op basis van volgende formule.
Nieuwe prijs = Basis prijs * (0.2 + 0.8 * Nieuwe index )
                                                               Aanvangsindex
Basis prijs: prijs bij aanvang van de overeenkomst;

Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst;

Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de overeenkomst.

BeOpen verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de Diensten zich te schikken naar het werkschema van de klant. Er wordt uitgegaan van een werkschema van 38 uren per week, tenzij anders voorzien in de specifieke overeenkomst.  

Indien er sprake is van meer dan 38 uren worden volgende verhogingen gehanteerd (niet gecumuleerd):
 • prestaties > 38 uur/week: + 50%

 • prestaties tussen 22 uur en 7 uur: + 100%

 • prestaties op zaterdag +50%

 • prestaties op zondag of wettelijke feestdag: + 100%

De Uitvoerder zal zijn werkprestaties door de Klant laten aftekenen voor akkoord middels de daarvoor bestemde urenverantwoordingsformulieren.
BeOpen zal iedere maand de hierboven vermelde vergoeding aan de Klant factureren.
Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuuren de erin vermelde diensten in. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3 %..

Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % voor de eerste schijf van EUR 4.000, 10 % voor de tweede schijf van EUR 4.000 tot EUR 12.500 en 7,5 % op hetgeen EUR 12.500 te boven gaat; onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten.

BeOpen behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.
Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van BeOpen aanleiding geeft, mag BeOpen, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door BeOpen gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren diensten en mag BeOpen de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld..
BeOpen zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt.
Vermits BeOpen in het kader van deze Overeenkomst activiteiten verricht die een onderdeel uitmaken van specifieke projecten van de Klant, rust de verantwoordelijkheid m.b.t. deze projecten volledig bij de Klant.
Voor de toepassing van dit artikel wordt met BeOpen gelijkgesteld 1) elke vennootschap die een verbonden vennootschap is in de zin van art. 11 W.Venn. of een andere vennootschap van de groep en 2) elke werknemer of zelfstandige die door BeOpen of een gelijkgestelde vennootschap wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de diensten.
De aansprakelijkheid die BeOpen kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

BeOpen zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd door de specifieke activiteiten van BeOpen zoals bepaald in deze Overeenkomst echter tot maximum het laagste van volgende bedragen, nl. hetzij het bedrag door de Klant verschuldigd voor de specifieke dienstverlening, hetzij een bedrag van 5.000 EUR, en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag

Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:
 • de vergoeding door BEOPEN voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal, cliënteel en dergelijke;

 • schade veroorzaakt door de fout van de Klant;

 • de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf;

 • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst;

 • alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

Ingeval de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant BeOpen vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door BeOpen geleverde diensten. 
Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval BEOPEN werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.
De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst, zal uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen bevoegd zijn. Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan 6 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering of indien de Klant binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan BeOpen niet in kennis heeft gesteld.
Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen.
BeOpen kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers. Het inschakelen van een onderaannemer zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van BeOpen en zal geen bijkomende kosten voor de Klant met zich meebrengen.
BeOpen en de Klant stellen elk een vertegenwoordiger aan, zoals opgenomen in de Specifieke Voorwaarden. Deze vertegenwoordigers zullen op regelmatige tijdstippen vergaderen teneinde een planning op te stellen en de uitvoering van de Overeenkomst op te volgen.
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in.

In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, zullen de Specifieke Voorwaarden voorrang hebben.

BeOpen voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen BeOpen en de Klant, noch tussen de Klant en de Uitvoerders waarop BeOpen een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding.
Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag BEOPEN deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email.
Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.